Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης

Το Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης είναι αρμόδιο για:
α) Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των συλλογών του Μουσείου.
β) Τη χορήγηση άδειας μελέτης των αντικειμένων των συλλογών του Μουσείου, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.
γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.