Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 2023 - Λαογράφος - Συντηρητές - Διοικητικός
29/06/2023
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Τεκμηρίωση και ΟντολογΙα Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης ΕμπειρΙας Επισκέπτη σε ΜουσεΙα και ΠολυΠολιτιστικούς χώρους / Aνοικτά Eργαστήρια» (ακρωνύμιο: MELTOPENLAB)
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 2023 - Λαογράφος - Συντηρητές - Διοικητικός - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ
31/05/2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Τεκμηρίωση και ΟντολογΙα Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης ΕμπειρΙας Επισκέπτη σε ΜουσεΙα και ΠολυΠολιτιστικούς χώρους / Aνοικτά Eργαστήρια» (ακρωνύμιο: MELTOPENLAB) ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ
24/05/2022
Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού».
08/04/2022
Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού».
ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 3/2022
05/04/2022
«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
08/03/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤεκμηρΙωση και ΟντολογΙα ΕκθεμΑτων / ΑντικειμΕνων ΝεΟτερης ΠολιτιστικΗς ΚληρονομιΑς και ΜεθΟδων ΑποκατΑστασης & ΣυνΤΗρησΗς τους, ΑνΑλυση ΣυμπεριφορΑς και ΔημιουργΙα ΠροσωποποιημΕνης ΕμπειρΙας ΕπισκΕπτη σε ΜουσεΙα και ΠολυΠολιτιστικοΥς χΩρους / AνοικτΑ EργαστΗρια»
ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 1/2022
25/01/2022
ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
30/06/2021
Απόφαση παράτασης του αριθμ. 1/2021 Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση οικογενειακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
26/05/2021
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής και Έγκρισης Όρων της Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των προθηκών στους νέους εκθεσιακούς χώρους του ΜΝΕΠ»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7