Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

15/07/2024
Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού προκηρύσσει Διαγωνισμό με για τη Σύμβαση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
08/07/2024
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ) – Προετοιμασία αντικειμένων προς έκθεση στο Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης» Προϋπολογισμού 70.000,00€ (άνευ ΦΠΑ)
24/05/2024
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ) – Προετοιμασία αντικειμένων προς έκθεση στο Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης» Προϋπολογισμού 70.000,00€ (άνευ ΦΠΑ)
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 2023 - Λαογράφος - Συντηρητές - Διοικητικός
29/06/2023
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Τεκμηρίωση και ΟντολογΙα Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης ΕμπειρΙας Επισκέπτη σε ΜουσεΙα και ΠολυΠολιτιστικούς χώρους / Aνοικτά Eργαστήρια» (ακρωνύμιο: MELTOPENLAB)
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 2023 - Λαογράφος - Συντηρητές - Διοικητικός - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ
31/05/2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Τεκμηρίωση και ΟντολογΙα Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησης τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης ΕμπειρΙας Επισκέπτη σε ΜουσεΙα και ΠολυΠολιτιστικούς χώρους / Aνοικτά Eργαστήρια» (ακρωνύμιο: MELTOPENLAB) ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ
24/05/2022
Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού».
08/04/2022
Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση σήμανσης και εποπτικού υλικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού».
ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 3/2022
05/04/2022
«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
08/03/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤεκμηρΙωση και ΟντολογΙα ΕκθεμΑτων / ΑντικειμΕνων ΝεΟτερης ΠολιτιστικΗς ΚληρονομιΑς και ΜεθΟδων ΑποκατΑστασης & ΣυνΤΗρησΗς τους, ΑνΑλυση ΣυμπεριφορΑς και ΔημιουργΙα ΠροσωποποιημΕνης ΕμπειρΙας ΕπισκΕπτη σε ΜουσεΙα και ΠολυΠολιτιστικοΥς χΩρους / AνοικτΑ EργαστΗρια»
ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» - 1/2022
25/01/2022
ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7