Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) Την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αντικειμένων των συλλογών. Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση περιο
δικών ή μονίμων εκθέσεων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Μουσείου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
β) Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
γ) Την επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή των δράσεων του Μουσείου.