10/09/2019

Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου -2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου» με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ