04/02/2020

Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας 1-2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» (CPV: 39299200-6[Γυαλί ασφαλείας]), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, στο πλαίσιο του έργου “2018ΣΕ01400009 Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού”.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ