29/10/2020

Διεθνής Διαγωνισμός - Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων - 3/2020

Το Μουσείο Νεότερου  Ελληνικού  Πολιτισμού προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση αναρτήσεων εκθεμάτων » Προϋπολογισμού 403.225,81 € άνευ ΦΠΑ, 500.000 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των ακόλουθων τευχών δημοπράτησης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ